Omavalvonta

Omavalvonnan avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.   

Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. 

Elintarvikevalvonta Oiva

Elintarvikevalvonnalla arvioidaan Johanna-kodin elintarviketurvallisuutta. Tarkastukset ovat valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia. Oiva-raportit julkaistaan sitä mukaa kun tarkastuksia tehdään. Tarkastus tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, koska on tarkoitus tarkastaa sen hetkistä toimintaa yrityksessä. Valvonnassa painotetaan riskiperusteisuutta. Tarkastettavat asiat on jaettu asiakokonaisuuksiin, joihin on koottu asiaan liittyvät tarkastettavat asiat, esimerkiksi “Henkilökunnan toiminta”, alakohta on aiheeseen liittyvä tarkastettava asia, esimerkiksi “Käsihygienia”.