Toiminta 2004 - 2013

Vuodet 2004-2013

Aiemmin tehdyn kattoremontin aikana olivat suojapeitteet pettäneet myrskyn tullen ja rankkasade vaurioittanut ullakon rakenteita. Palopermanto jouduttiin purkamaan, eristämään ja valamaan uudelleen. Rakennusaikainen vakuutus onneksi kattoi kustannukset. Samoihin aikoihin tehdyn keittiöremontin yhteydessä laitettu lattiapinnoite uusittiin takuutyönä.

Pieni epävarmuus talouden kestävyydestä astui kuvaan, kun Lahden kaupunki veti pois pienen vuosittaisen toiminta-avustuksensa ja päätti ostopalvelusopimuksen, joka oli taannut ryhmäkodin kaikki asukaspaikat varatuiksi. Mutta Johanna-kodin perinteikkyys, kulttuuri ja hyvä maine, palvelujen korkea laatu ja kohtuullinen hintataso takasivat kysynnän jatkossakin. Tyhjäkäyttöä ei juurikaan ollut asukaspaikoilla.

Vuonna 2006 muutettiin Johannala, 12-paikkainen muistisairaiden ryhmäkoti 7-paikkaiseksi, kun kahden hengen huoneet muutettiin yhden hengen huoneiksi. Lahden kaupungin ostopalvelusopimuksen päätyttyä palveluja ostivat aluksi yksityiset, itse maksavat asukkaat ja lähikunnat. Myöhemmin kunnat ja sote-piirit alkoivat myöntää tehostetun palvelun kriteerit täyttäville henkilöille määrältään tulosidonnaista palveluseteliä. Seteli kävi osamaksuksi ja sen turvin asukas sai mahdollisuuden valita palveluntuottajansa hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta yli kuntarajojen.

Asukkaaksi haettiin vuosien mittaan yhä myöhäisemmässä vaiheessa, toimintakyvyn heikennyttyä niin, että kotona pärjääminen ei enää onnistunut. Suurimmalla osalla asukkaista alkoi olla jo taloon tullessaan käytössään rollaattori tai muu liikkumisen apuväline, kun vuosikymmen sitten se oli vain joillakin. Asukkaiden hoitoisuuden lisääntymisestä seurasi luonnollisesti työntekijämäärän kasvu ja työtarvikkeiden ja -tilojen kehittämistarpeita.

Johanna-koti oli aikoinaan suunniteltu kohtalaisen hyvin liikkuville, omatoimisille asukkaille.

Rakennusta oli korjattu ja uudistettu ennen vuosituhannen vaihdetta julkisivun, katon, keittiön ja hygieniatilojen osalta. Asuntojen koko, kynnykset, ruokasalin ahtaus ja hissin tehottomuus asettivat toiminnalle, työskentelylle ja turvallisuudelle haasteita. Turvallisuusmääräysten mukaan kiinteistö oli varustettava automaattisella sammutusjärjestelmällä, kun heikosti liikkuvien asukkaiden poistumisnopeus esim. palotilanteessa ei täyttänyt pelastuslaitoksen asettamia kriteerejä.

Työskentelyoloja parannettiin ajan tuomien vaatimusten myötä ja työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa oman työhönsä ja työympäristöönsä tehostettiin. Työ- ja asukasturvallisuutta sekä asukkaiden viihtyvyyttä parannettiin tällä Johanna-kodin kuudennella toimintavuosikymmenellä.

Automaattinen sammutusjärjestelmä rakennettiin koko taloon. Kulkuluiskia ja tartuntatukia asennettiin asuntoihin ja yhteisiin tiloihin. Paikantava, puheyhteydellinen hoitajakutsu-järjestelmä hankittiin helpottamaan asukkaan ja henkilökunnan välistä yhteydenpitoa ja nopeuttamaan avun saantia. Monipuolista virkistysohjelmaa järjestettiin lähes päivittäin asukkaille. Tässä yhteydessä mainittakoon kaikkien lemmikin Väiski-kissan poismeno 15-vuotiaana joulukuussa 2012. Ryhmäkodin ulkoilupihan esteettömyyden parantaminen ja hissin uusiminen päätettiin aloittaa 60-juhlavuoden aikana. Raha-automaatti- yhdistykseltä saatiin avustusta, jolla voitiin kattaa osa sammutus- ja hoitajakutsujärjestelmien hankintahinnasta.

Keittiön ja pesulan koneistusta ajanmukaistettiin. Henkilöstömitoitusta nostettiin ja henkilöstölle tarjottiin työterveys- ja sairaanhoitopalvelut. Hoitajille rakennettiin ajanmukaiset toimistotilat. Kaikkiin työpisteisiin hankittiin tietokoneet nettiyhteyksineen. Tietokonepohjaiset asukastieto- ja työvuorosuunnittelujärjestelmät otettiin käyttöön.

Yhteiskunnan ja viranomaisten taholta tuli velvoitteita. Omavalvonta-, pelastus-, turvallisuus-, riskien arviointi-, hoito- ja palvelu-, lääkehuolto-, siivous-, hygienia-, perehdytys-, työsuojelu-, työterveys-, päihdehuolto-, varhainen puuttuminen-, häirintä- ja monet muut kirjalliset suunnitelmat olivat hyviä työvälineitä, mutta laatiminen ja päivitykset teettivät henkilökunnalla runsaasti työtä. Lähes kaikki tehtiin omana työnä. Vain kiinteistönhuolto oli ulkoistettu.

Kiitokset kuuluivat Johanna-kodin työntekijöille, hallitukselle ja muille vaikuttajille. Erityinen kiitos kuului pitkäaikaisille ja sitoutuneille työntekijöille, joille oli ollut ja on oleva kunnia-asia pitää kodin mainetta ja perinnettä yllä menneiden sukupolvien tekemää työtä kunnioittaen. Juhlavuonna 2013 oli 24 työntekijästä 13 ollut palveluksessa jo yli 10 vuotta, heistä peräti 8 yli 15 vuotta. Sairaanhoitaja Vappu Åhman oli vuoteen 2013 mennessä tehnyt työtä Johanna-kodin hyväksi 23 vuotta ja siivooja Anja Sairomaa 25 vuotta. Keittäjä Pirkko Lehtinen ehti työskennellä Johanna-kodissa 27 vuotta ennen jäämistään eläkkeelle vuonna 2005.

Johanna-kodin ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Antero Avela ja jäsenet Anni Scheele, Greta Juhanila, Ingeborg Vesterberg, Aino Jäkälä sekä Irma Hämäläinen sihteerinä. Johtokunnan tuli huolehtia talon toiminnasta sekä yllä- ja kunnossapidosta silloisten sääntöjen mukaan.

Vuodesta 2004 alkaen on johtajana toiminut yo-merkonomi Mirja Lehtinen.